9.6 gebaseerd op 247 reviews
Gratis Gratis verzending vanaf 79 euro
Goed Goedkoopste Promopacks
Simpel Simpel herbestellen

Disclaimer & Privacy

Deze website is eigendom van Oogwereld België NV

Contactgegevens: Ten Bos 5, 9100 Nieuwkerken-Waas Adres maatschappelijk zetel: Ten Bos 5, 9100 Nieuwkerken-Waas Telefoon: 037 666 777 E-mail: info@weblens.be BE7141320600169 – BTW BE0436 684 201

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan ONGEHNA Opticiens of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

ONGHENA Opticiens levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal naam onderneming de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

ONGHENA Opticiens kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Naam onderneming geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

ONGHENA Opticiens kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

ONGHENA Opticiens doet de nodige inspanningen om de kwaliteit van de aangeboden diensten naar de gebruikers toe van de website te vrijwaren. Dit betreft echter een middelenverbintennis en ONGHENA Opticiens kan dus nooit aansprakelijk worden gesteld, noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks voor welkdanige schade een gebruiker van de website zou lijden door het aanbieden aan of afnemen van diensten van gebruikers van deze website.

Elke gebruiker is zelf als enige verantwoordelijk voor het vervullen van zijn administratieve, sociaalrechtelijke, fiscaalrechtelijke en andere verplichten, dewelke hij/zij in het kader van zijn/haar activiteit dient te vervullen.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

ONGHENA Opticiens verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Dendermonde bevoegd.

PRIVACY POLICY WEBSITE.

Bij een bezoek aan onze website www.weblens.be laat u mogelijks bepaalde persoonlijke gegevens achter, verder ‘Persoonsgegevens’ genoemd.

In deze policy leggen wij u uit waarom wij persoonlijke gegevens vragen en wat mij ermee doen.

Hebt u nog vragen bij het lezen van deze policy, laat het ons dan weten. Lees ook zeker onze cookie policy.

 

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?

De gegevens verkregen via onze website worden opgenomen in de bestanden van de Oogwereld België NV - Grote Markt 7-1, 2200 Herentals

 

Hoe komen wij aan uw Persoonsgegevens?

Wij komen aan uw gegevens op twee manieren.

 • Ten eerste laat u zelf gegevens achter:
 • door de aanmaak van een log in / account op onze website.
 • bij het plaatsen van een bestelling van optiekproducten via onze webshops op weblens.be en www.onghena.be.
 • door het invullen van een aanvraagformulier voor een afspraak of voor een oogopmeting of reservatie van een montuur.

 

 • Ten tweede verzamelen wij zelf gegevens door uw bezoek aan onze website. Dit noemt men cookies. Over cookies kan u meer lezen in onze cookie policy.

 

Welke gegevens verzamelen wij?

Bij de bestelling verzamelen wij de volgende gegevens van u:

 • Naam
 • Aanspreektitel (geslacht)
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • GSM nummer
 • Bankgegevens
 • Gegevens betreffende de sterkte van de door u bestelde lenzen en/of brilglazen (dioptrie)

 

Op basis van welke juridische grond verwerken wij uw gegevens?

 

 • Wij verwerken uw Persoonsgegevens in de eerste plaats omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, dit is in dit geval de uitvoering van uw bestelling of het voldoen aan uw aanvraag voor registratie of voor een afspraak.

 

 • Ten tweede verwerken uw Persoonsgegevens voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen.

 

Als eigen gerechtvaardigd belang wordt onder andere verstaan: eventueel beheer van betwistingen met klanten

 • Ten derde kunnen wij uw gegevens verwerken, indien dit noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen die op ons rusten (bv. fiscale verplichtingen).

 

 • Tenslotte verwerken wij uw Persoonsgegevens omdat u ons hiervoor een specifieke toestemming hebt gegeven door het invoeren van uw persoonsgegevens tijdens het bestellingproces en/of door het aanvinken van een hokje waarin u aangeeft u in te schrijven in ons mailingbestand.

 

Meer bepaald gaat het om de toestemming om onze nieuwsbrief en andere reclame van ons te ontvangen (direct marketing).

 

Daarnaast gaat het om toestemming om de gegevens betreffende de sterkte van de door u bestelde lenzen en /of brilglazen (dioptrie) te verwerken. Deze laatste gegevens bewaren wij om u bij een bestelling in de toekomst hierover te kunnen informeren en beter van dienst te zijn.

 

Deze toestemming kan ten allen tijde door u worden ingetrokken.

 

Hoe worden uw persoonsgegevens bewaard?

Al uw Persoonsgegevens worden door ons bewaard in ‘de cloud’ in de bestanden opgemaakt via het softwareprogramma dat gekoppeld is aan onze website en webshop.

De bewaring in de cloud is beveiligd is met de modernste technieken. Er wordt voor gezorgd dat de passende technische en organisatorische maatregelen worden voorzien om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. De opslag van de gegevens in ‘de cloud’ wordt beheerd door de BV Lightspeed POS Belgium, met maatschappelijke zetel gevestigd te 9000 GENT, Sint-Denijslaan 489, met ondernemingsnummer 0848.672.004.

Wij verzekeren u dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld, overeenkomstig de bepalingen over de geheimhouding van persoonsgegevens.

Er kan gebruikt gemaakt worden van aanbieders van cloud services die zich in landen buiten de Europese Economische Ruimte bevinden om de Persoonsgegevens te hosten en te verwerken. In dat geval zullen wij erop toezien dat de Verwerking van de Persoonsgegevens steeds afdoende beschermd worden overeenkomstig de verplichtingen van de Europese privacywetgeving en van deze privacy policy.

  

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Uw persoonsgegevens worden minstens zo lang bewaard als dit wettelijk verplicht is (bv. boekhoudkundige en fiscale verplichtingen), als is nodig ter uitvoering van de overeenkomst en tot zo lang wij op die grond aansprakelijk kunnen worden gesteld (10 jaar).

Daarnaast zullen wij uw persoonsgegevens voor een periode van 15+1 jaar bewaren voor de gerechtvaardigde doeleinden of de door u uitdrukkelijk toegestane commerciële – en marketingdoeleinden.

 

Voor welke doeleinden gebruiken wij uw persoonsgegevens?

De door u meegedeelde Persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden:

voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst (het verwerken van de bestelling, de uitvoering van de levering, de dienst na verkoop, het voldoen aan uw aanvraag tot een afspraak of tot registratie e.d.).

 • om u ook in de toekomst informatie te kunnen geven over de sterkte van de door u bestelde lenzen en /of brilglazen (dioptrie) en de evolutie daarvan.
 • voor het versturen van nieuwsbrieven en reclame en om u op de hoogte te houden van ons actueel aanbod (mits uw toestemming, zie boven).
 • om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die op ons rusten (bv. fiscale verplichtingen e.d.).

 

Wij behandelen de door u op onze vraag verstrekte gegevens als vertrouwelijke informatie.

Wij zullen uw gegevens niet openbaar maken, overgedragen of op welke wijze dan ook aan derden meedelen, met uitzondering van derden die nodig zijn voor het uitvoeren van de bestelling (bv. de bezorgdienst en de betalingsdienstverlener) of tenzij wij daartoe wettelijk zijn verplicht (bv. om fraude te laten onderzoeken of tegen te gaan).

Over welke rechten beschikt u?

 • Recht op inzage en correctie

U heeft recht op een redelijke toegang tot de Persoonsgegevens, zodat u de gegevens kan bijwerken, wijzigen of indien wettelijk mogelijk, verwijderen.

 • Recht om vergeten te worden

U heeft het recht te verzoeken dat de Persoonsgegevens volledig worden verwijderd uit de database van ONGHENA OPTICIENS, echter enkel in de gevallen bedoeld in de wet (m.n. de Persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of verwerkt, onrechtmatige verwerking).

 • Recht op beperking van de verwerking

Lopende een geschil met betrekking tot de Verwerking van de Persoonsgegevens, heeft u het recht om te vragen dat de Verwerking van de Persoonsgegevens wordt beperkt.

 • Recht op overdraagbaarheid van de gegevens

U heeft het recht om de door u verstrekte Persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, indien de verwerking wordt gedaan ter uitvoering van de overeenkomst. U heeft tevens het recht om deze gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

 • Recht om toestemming in te trekken

U heeft het recht om uw toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming vóór deze intrekking.

 • Uitoefening van uw rechten

U kan, mits bewijs van uw identiteit, de bovenstaande rechten gratis uitoefenen via een schriftelijke, gedateerde, gemotiveerde en ondertekende aanvraag gericht aan Oogwereld België NV

Wij beschikken over een termijn van één maand na ontvangst van uw verzoek, om hieraan vervolg aan te geven. Deze termijn kan worden verlengd naar twee maanden afhankelijk van de complexiteit van het verzoek en/of het aantal verzoeken.

 

Wat moet ik doen indien ik klachten heb?

Natuurlijk streven wij naar een 100% tevredenheid van onze klanten. Indien u toch een klacht zou hebben over het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kan u terecht bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Privacy Commissie):

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

 +32 (0)2 274 48 00  +32 (0)2 274 48 35  commission(at)privacycommission.be

Vragen of opmerkingen?

Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegeven of over deze privacy policy, kunt u ons contacteren op:

037 666 777

info@weblens.be

 

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.